RAZPIS ZA 51. DOMIJADO 2013
i feel slo domijada
 
srečanje dijaških domov Slovenije
in slovenskih dijaških domov v zamejstvu
 
Kulturno, športno in družabno srečanje dijaških domov Slovenije in slovenskih dijaških domov v zamejstvu

 
SKUPNOST DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE ter DIJAŠKI DOMOVI GORENJSKE IN DOLENJSKE REGIJE
 
 Dijaški in študentski dom Kranj, Dijaški dom Bled, Dijaški dom Škofja Loka, Dom Janeza Boska Želimlje, Dijaški dom Črnomelj, Dijaški in študentski dom Novo mesto, Dijaški dom Grm Novo mesto, Dijaški dom ŠC Krško – Sevnica VABIJO dijaške domove v Sloveniji in slovenske dijaške domove v zamejstvu NA 51. DOMIJADO, ki bo 25. in 26. aprila 2013 na Rogli.
 
Spoštovani,
 
naša Domijada – kulturno, športno in družabno srečanje dijaških domov Slovenije in slovenskih dijaških domov v zamejstvu – je preživela svojo prvo polovico stoletja in pogumno zakorakala v drugo. Kot vsak zrela dama še naprej uspešno združuje mirno dostojanstvo in mladostniško iskrivost, pridobljeno modrost in večno hudomušnost, dragocene izkušnje in nenehno željo po novem in boljšem. Zato je še tu, zato jo imamo radi.
Pri odločanju o vodilni temi letošnje domijade smo organizatorji želeli najti vsebino, ki je našim dijakom blizu, obenem pa je aktualna in primerna za obravnavo z različnih zornih kotov. Ker dijaškodomski dijaki prehajajo iz enega v drugi dom, iz svojega domačega okolja v okolje nekega drugega in drugačnega doma, smo za osnovno temo izbrali MOJ DOMAČI KRAJ in prepričani smo, da ga bodo dijaki drug drugemu predstavili z veseljem in ponosom. Obenem pa želimo preseči ozkost, gledati širše, se obrniti navzven in razvijati tudi koncept aktivnega državljanstva, ki predvideva aktivno udeležbo posameznikov v družbi in krepi čut ljudi za odgovornost in solidarnost ter posredno občutek pripadnosti in vključenosti v družbo. Zato smo izhodiščno temo nadgradili v naslov MOJ DOMAČI KRAJ – MOJA PRILOŽNOST IN ODGOVORNOST. Mladi bodo ob pomoči mentorjev preko fotografij, slik, pogovorov, predstavitev in na druge načine zanesljivo znali povezati ta dva – le na prvi pogled različna – življenjska koncepta.
Na podlagi sklepa predsedstva Skupnosti dijaških domov Slovenije bo 51. Domijada potekala v četrtek in petek, 25. in 26. aprila 2013, v prostorih Uniorja d.d. na Rogli in v okolici. Prijazno vas vabimo k sodelovanju tako na kulturnem kot na športnem področju. Podrobnosti in dodatna navodila glede prijav si lahko preberete v nadaljevanju.
Želimo vam veliko zadovoljstva in uspeha pri pripravah na domijado in se veselimo našega letošnjega srečanja!
 
Organizatorji
 
 
SPLOŠNA NAVODILA
 
Domijada je srečanje, ki se ga udeležijo zreli in odgovorni dijaki, ki si s svojimi dosežki pridobijo možnost udeležbe in častnega zastopanja svojega dijaškega doma. Tudi ostali udeleženci s svojim ravnanjem dajejo pozitiven zgled sožitja in sodelovanja. Za status dijakov in dijakinj odgovarjajo ravnatelji dijaških domov Slovenije.
Športna tekmovanja bodo potekala skladno z veljavnim pravilnikom Domijade ter po pravilih posameznih športnih panog.
Ključne naloge organizatorjev po panogah so skrb za nemoten potek tekmovanj in sprotno obveščanje novinarske skupine za informiranje o rezultatih iz tekmovališč.
Poleg splošnih pravil organizatorji v razpis dodajamo tudi pravila vedenja na Domijadi, ki naj si jih vsi udeleženci podrobno preberejo in upoštevajo. Vsak dijak/dijakinja, ki se bo udeležil-a Domijade, mora pred odhodom vzgojitelju oddati izpolnjen obrazec Izjava staršev, ki je priložen v razpisu.
Kot novost v kulturnem delu domijade uvajamo letos predstavitvene stojnice, ubrane na nosilno temo domijade “Moj domači kraj – moja priložnost in odgovornost”. Ker dijaki, ki bivajo v naših domovih, prihajajo iz vseh koncev Slovenije, bo zanimivo spoznati in si ogledati izdelke, spominke, oblačila, fotografije in podobno, s katerimi bodo dijaki iz različnih regij predstavili svoj domači kraj ali svojo regijo. Ob prijavi upoštevajte, da bo imela vsaka od petih regij (pet po ključu kot za organizacijo Domijade) na razpolago eno stojnico (ali mizo) za razstavo izdelkov in da je potrebno zagotoviti tudi osebo (dijak/inja, vzgojitelj/ica), ki bo ves čas prisotna ob stojnici. Predstavitev je poljubna in prepuščena idejam in možnostim posameznega doma ali regije v celoti.
Vse izdelke, ki bodo izdelani na delavnicah, pa tudi vse slike, fotografije in razstavne eksponate bodo po zaključku domijade udeleženci odnesli s seboj.
 
 
KULTURNI DEL
 
Vodilo za izdelke, delavnice, pogovore in predstavitve s kulturnega področja je nosilna tema: Moj domači kraj – moja priložnost in odgovornost. Predvsem v fotografskih in likovnih, pa tudi v literarnih prispevkih, se bodo dijaki na razpisano vsebino najbrž odzvali s predstavitvijo utrinkov iz svojega domačega kraja (arhitektura, prebivalci, anekdote, zgodovina, lokalne znamenitosti, etnološke in sociološke posebnosti ipd.). Ob pomoči mentorjev ali zaradi lastne širine in občutka za sodobno družbeno dogajanje pa bodo zanesljivo znali izhodiščno temo nadgraditi z razmišljanji o vključevanju posameznika v širše družbeno okolje in z doživljanjem aktivnega državljanstva, ki mu je posvečeno leto 2013.
Koncept aktivnega državljanstva predvideva aktivno udeležbo posameznikov v delovanju družbe. Aktivnega državljanstva ne moremo preprosto naučiti, razvijati ga je potrebno že pri mladih. Potrebno je krepiti njihovo vlogo, njihovo izobraževanje in usposabljanje za učinkovitejše udejstvovanje v splošnem družbenem dogajanju. Opremiti jih je potrebno z novimi znanji, veščinami in vrednotami, da so lahko kot takšni sposobni razumeti svojo odgovornost do družbe. Preko aktivnega državljanstva posamezniki in posameznice družbo soustvarjajo na lokalnem, regijskem, državnem in evropskem nivoju. Evropsko državljanstvo je koncept, ki se lahko izoblikuje skozi razvoj občutka pripadnosti skupnemu družbenemu in kulturnemu okolju. 1
 
1. PREDSTAVITVENE STOJNICE
 
Iz bogate kulturne, kulinarične, oblačilne, rokodelske, obrtne, turistične, arhitekturne in druge dediščine naši krajev in pokrajin naj vsaka regija izbere izdelke, s katerimi se bo predstavila na domijadi. Lahko se osredotoči na en kraj, ki se odlikuje po pestrem izročilu, ali pa sestavi predstavitev z izdelki iz različnih zaselkov in vasi tega področja. Izdelke, ki prenesejo transport, pošljite do 29. marca 2013 na Dijaški dom Bled, Prešernova cesta 10, 4260 Bled. Večje in bolj občutljive prinesite s sabo na Roglo, upoštevajte pa velikost predstavitvenega prostora (ena regija – ena miza). Prosimo tudi, da zagotovite osebo (vzgojitelj/ica, dijak/inja), ki bo ves čas prisotna ob stojnici.
Kontaktna oseba: Lilijana Gabrič Hvasti
Telefon: 04/57 66 141 oz. 140 ali 031 839 068
 
2. FOTOGRAFSKI NATEČAJ Z RAZSTAVO
 
Dijake in njihove mentorje vabimo, da na podlagi nosilne teme skušajo ujeti na fotografijo zanimive zapise. Komisija bo pred Domijado opravila izbor treh (3) najboljših fotografij. Avtorji bodo na zaključni prireditvi Domijade prejeli priznanja. Opravili bomo tudi širši izbor del, ki bodo razstavljena na Domijadi. Vsaka regija naj opravi predizbor 10 fotografij velikosti do A4 in jih opremljene z imenom avtorja, mentorja in dijaškega doma pošlje do 29. marca 2013 na naslov Dijaški dom Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj.
Kontaktna oseba: Boštjan Matjašič
Telefon: 040 788 258
 
3. LIKOVNI NATEČAJ Z RAZSTAVO
 
Tehnika likovnega ustvarjanja je poljubna, likovniki naj si jo izberejo sami. Velikost izdelka naj ne presega velikosti risalnega lista. Komisija bo izbrala tri (3) najboljše likovne izdelke, katerih avtorji bodo na zaključni prireditvi Domijade prejeli priznanja. Opravili bomo tudi širši izbor del, ki bodo razstavljena na Domijadi. Vsaka regija naj opravi predizbor petih (5) izdelkov in jih opremljene z imenom avtorja, mentorja, naslovom likovnega izdelka in motiva, poimenovanjem likovne tehnike in dijaškega doma pošlje do petka, 29. marca 2013, na naslov Dijaški dom Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj.
Kontaktna oseba: Nataša Fir Čečura E-naslov: natashafir@gmail.com Telefon: 040 575 407
 
4. LITERARNI NATEČAJ
 
Domači kraj – varno zavetje, ki nam daje priložnosti, da razpremo krila in poletimo v svet. Ali znamo te priložnosti videti, jih ceniti? Ali lahko kot odgovorni državljani svojemu kraju ponudimo nove možnosti za razvoj in umeščanje v širši prostor? Mladi literati lahko v svojih prispevkih (proza, poezija, dramatika) nosilni temi letošnje Domijade dodajo tudi ideje aktivnega državljanstva, ki mladim omogoča sodelovanje in soodločanje pri številnih pomembnih družbenih dogajanjih.
Prispevki naj bodo napisani v pisavi Arial, velikosti 12. Besedilo naj bo lektorirano, saj bo v poslani verziji objavljeno v literarnem glasilu dijakov dijaških domov Slovenije. Komisija bo izbrala tri najboljše prispevke. Avtorji bodo prejeli priznanja na zaključni prireditvi Domijade. Prispevke pošljite do petka, 29. marca 2013, na naslov: Dijaški in študentski dom Novo mesto, Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto.
Kontaktna oseba: Majda Okroglič
Telefon: 031 777 081
 
5. OKROGLA MIZA
 
Okrogla miza bo vsebinsko izhajala iz nosilne teme letošnje Domijade in njenega slogana: Moj domači kraj – moja priložnost in odgovornost. Na nivoju Evrope je letos leto državljanstva. Če želimo biti aktivni državljani Evrope, moramo biti najprej ponosni na svoje korenine: kdo smo, od kod izhajamo? V kolikšni meri lahko mladi kreiramo okolje, v katerem živimo? Kakšna je naša vizija prihodnosti? V kakšnem svetu si želimo živeti?
Okrogle mize se iz vsakega doma lahko udeležita dva dijaka. Prijave pošljite do petka, 12. aprila 2013, na naslov Peter Končan, Želimlje 46, 1291 Škofljica.
Kontaktna oseba: Peter Končan
Telefon: 040 367 131 oz. 01/47 02 116
 
6. USTVARJALNE DELAVNICE
 
Na Domijadi bodo organizirane tri ustvarjalne delavnice. Vsake delavnice se lahko udeleži 15 – 20 udeležencev. Če bo prijavljenih več, bomo upoštevali vrsti red prijav. Material za delavnice zagotovijo organizatorji. Izdelki bodo razstavljeni za čas trajanja domijade, nato jih bodo dijaki odnesli s seboj. Prijave pošljite do petka, 5. aprila 2013, na ustrezen naslov.
 
RAZPIS 51. DOMIJADA APRIL 2013
 
a) Izdelava lesene pručke
Dijaki bodo preizkusili svoje ročne in konstrukcijske spretnosti z uporabo enostavnih postopkov spajanja lesa in z uporabo enostavnih ročnih orodij.
Kontaktna oseba: Jože Gregorc
Telefon: 04 506 23 51
b) Izdelava praktičnega izdelka iz različnih materialov
Izdelava stojala za svinčnike z uporabo različnih materialov: kovina, polimeri. Dijaki bodo preizkusili svoje konstrukcijske in ročne spretnosti z uporabo enostavnih ročnih tehnik in orodij.
Kontaktna oseba: Gabriel Pipan
Telefon: 04 506 23 21
c) Uporaba servietne tehnike
Predvidena je izdelava obešanke iz DAS mase in uporaba servietne tehnike, ki je sicer preprosta, a nudi številne možnosti uporabe. Z njo se lahko okrasijo različni izdelki in predmeti iz stekla, keramike, gline ali kartona, npr. stari zavrženi neposlikani krožniki, kozarčki, lončki, bele ploščice, servirni pladnji, škatlice, okvirji za slike ipd. udeleženci lahko prinesejo predmete, ki jih želijo dekorirati s servietno tehniko, tudi s seboj.
Prijave pošljite na naslov Srednja šola Sevnica – dijaški dom, Savska cesta 2, 8290 Sevnica.
Kontaktna oseba: Milena Bogovič Perko
 
7. NOVINARSKA DELAVNICA
 
Vse dogajanje na domijadi, od uvodnega uradnega dela, kulturnih in športnih aktivnosti, do družabnega dela in zaključka s podelitvijo pokalov, nagrad in priznanj, bodo beležili, zapisali, fotografirali in komentirali dijaki in dijakinje, ki že imajo ali želijo pridobiti izkušnje s področja novinarskega dela. Povzetek dogajanja, kot ga bodo videli mladi novinarji, bo predstavljen v obliki biltena ob zaključku Domijade in bo na voljo na strežniku.
Vsaka regija prijavi največ dva (2) dijaka, vešča pisanja, ki naj imata s seboj fotoaparat. Izbrali bomo tri (3) najbolj prizadevne mlade novinarje, ki bodo na zaključni prireditvi Domijade prejeli priznanja. Prijave pošljite do petka, 29. marca 2013, na naslov: Dijaški in študentski dom Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto.
Kontaktna oseba: bo javljeno naknadno
E-naslov:
Telefon:
 
8. KULTURNI PROGRAM
 
Dogajanja na Domijadi bo popestril kulturni program ob slavnostni otvoritvi, v večernem času in ob zaključku prireditve. Ob otvoritvi in zaključku bodo nastopili dijakinje in dijaki gorenjske in dolenjske regije. Ostale regije opravijo predizbor kulturne točke in prijavijo po eno točko v trajanju do 5 minut za večerni kulturni program. Nastopijo lahko glasbeniki, pevci, plesalci, recitatorji, mladi igralci in imitatorji ipd. Po večernem kulturnem programu se bo druženje dijakov nadaljevalo ob plesu.
Prijave pošljite do petka, 29. marca 2013 na naslov: Dijaški in študentski dom Novo mesto, Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto.
Kontaktna oseba: Metka Trunkelj Mirtič
Telefon: 031 777 086
 
ŠPORTNI DEL
 
Športni del poteka skladno s pravilnikom Domijade in po pravilih posameznih panog po časovnem razporedu za Domijado 2013. Vse sodelujoče športne ekipe morajo za ogrevanje s seboj prinesti svoje športne rekvizite, ki so potrebni za posamezno panogo.
Na Domijadi se bodo igrale polfinalne in finalne tekme po križnem sistemu (velja za vse discipline, razen za streljanje in šah, kjer odloča število zadetih krogov oziroma več točk po Bergerjevem sistemu tekmovanja), to pomeni 4 tekme v vsaki disciplini (6 pri šahu).
Tekmovanja se bodo odvijala v veliki in mali športni dvorani hotela Rogla (namizni tenis, nogomet, košarka, odbojka), v neposredni bližini hotela Rogla (tek) ter v Slovenskih Konjicah (strelstvo).
Za ekipne športe je koordinator Dom Janeza Boska Želimlje, za strelstvo Dijaški dom Bled, za namizni tenis in spominski tek pa Dijaški dom Škofja Loka. Prijave pošljite posameznim nosilcem na navedene kontakte
Za športne rekvizite (izjema so loparji za namizni tenis ) bo poskrbel Hotel Rogla.
1. KOŠARKA – DIJAKI
Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade. Rok prijave: 12. april 2013. Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Rok Rojko iz Doma Janeza Boska, Želimlje 46, 1291 Škofljica.
Kontaktna oseba: Rok Rojko
Telefon: 01/ 47 02 116
 
2. NOGOMET – DIJAKI
 
Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade z upoštevanjem pravil NZS za mali nogomet. Zaradi časovne stiske vsaka posamezna tekma traja 2 x 15 minut. Rok prijave: 12. april 2013.
Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Klemen Balažič iz Doma Janeza Boska, Želimlje 46, 1291 Škofljica.
Kontaktna oseba: Klemen Balažič
Telefon: 01/47 02 122.
 
3. ODBOJKA – DIJAKINJE
 
Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade. Rok prijave: 12. april 2013. Za organizacijo in izvedbo je odgovorna Mateja Rakovec iz Doma Janeza Boska, Želimlje 46, 1291 Škofljica.
Kontaktna oseba: Mateja Rakovec
Telefon: 01/47 02 110.
 
4. NOGOMET – DIJAKINJE
 
Pomerile se bodo dijakinje vzhodne in zahodne regije. Tekma je revijalnega značaja. Prijave oddajte do 12. aprila 2013 v Dom Janeza Boska, Želimlje 46, 1291 Škofljica.
Kontaktna oseba: Peter Končan
Telefon: 040 367 131 oz. 01/47 02 116
 
5. NAMIZNI TENIS – DIJAKINJE / DIJAKI
 
Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade in pravilih NTZS. Igra se na tri dobljene nize (sete) in ekipa na tri dobljene igre. Rok prijave: 5. april 2013. Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Dijaški dom Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka.
Kontaktna oseba: Lucija Šmid
Telefon: 040 169 103
 
6. ŠAH – DIJAKINJE / DIJAKI
 
Tekmovanje v šahu se izpelje po Pravilniku Domijade. Rok prijave: petek, 5. april 2013. Predhodno se opravijo regijska in medregijska tekmovanja. Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Dijaški in študentski dom Novo mesto, Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto
Kontaktna oseba: Marjan Grahut
Telefon: 040 121 594
 
7. STRELJANJE – DIJAKINJE / DIJAKI
 
Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade na strelišču v Slovenskih Konjicah. Za udeležence tekmovanja bo priskrbljen avtobusni prevoz z Rogle v Slovenske Konjice in nazaj. Rok prijave: petek, 5. april 2013. Za organizacijo in izvedbo je odgovorna Lilijana Gabrič Hvasti iz Dijaškega doma Bled, Prešernova cesta 10, 4260 Bled.
Kontaktna oseba: Lilijana Gabrič Hvasti
Telefon: 04/57 66 141 oz. 140 ali 031 839 068
 
8. SPOMINSKI TEK FRANJA KLOJČNIKA
 
Tek bo organiziran za vse udeležence Domijade in sicer v treh kategorijah: dijakinje – 1000 m,
dijaki – 2000 m, strokovni delavci dijaških domov – 1000 m. Na start so vabljeni vsi udeleženci. Tekmovanje je ekipno in posamezno. Ekipo tvorijo najhitrejši trije dijaki posameznega dijaškega doma. Vse ostalo poteka po pravilniku Domijade. Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Rok prijave: petek, 5. april 2013. Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Dijaški dom Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka.
Kontaktna oseba: Lado Bukovec
Telefon: 040 205 306
 
SODNIKI
Sodnike z ustrezno licenco za vsako športno panogo izbere organizator Domijade v sodelovanju s Skupnostjo dijaških domov Slovenije. Sodniške stroške krije SDDS – Skupnost dijaških domov Slovenije.
 
PRAVILA VEDENJA NA DOMIJADI
 
Domijada je vsakoletno športno-kulturno srečanje dijakinj in dijakov (v nadaljevanju dijakov) slovenskih dijaških domov. Na Domijadi imajo možnost in priložnost predstaviti svoje prostočasne dejavnosti s katerimi se ukvarjajo tako v domu kot zunaj njega. Udeležence Domijade prijavi na podlagi razpisa posamezni dijaški dom. Udeležijo se jo najuspešnejši dijaki v spremstvu enega ali več vzgojiteljev/-ic (v nadaljevanju vzgojiteljev). Ravnatelj s svojim podpisom in žigom jamči, da se Domijade udeležujejo dijaki njegovega doma. Posamezni dijaški dom odgovarja za vedenje svojih dijakov. Dijaški dom pridobi od staršev dijakov, ki se bodo Domijade udeležili, pisno soglasje.
Vsak dijaški dom izbere udeležence po svojih kriterijih. Vsi dijaki, ki se Domijade udeležujejo, morajo sprejemati pravila Domijade. Med potekom Domijade morajo upoštevati navodila organizatorjev ter vseh drugih strokovnih delavcev, ki se Domijade udeležujejo.
Glavni spremljevalec dijakov na Domijadi je vzgojitelj, ki:
 za svoje dijake odgovarja in skrbi 24 ur na dan,
 skrbi, da se dijaki kulturno in dostojno vedejo,
 preprečuje sociopatološke pojave med dijaki (alkohol, droga, agresivno vedenje …),
 skupaj z dijaki je prisoten na vseh prireditvah in tekmovanjih,
 ob morebitnih večjih kršitvah poskrbi za dijakov prevoz domov (starši) ali v matični dijaški dom.
Pravila vedenja dijakov na Domijadi:
 dijaki so s pravili seznanjeni pred odhodom na Domijado,
 dijaki imajo enake pravice in dolžnosti.
 dijaki so dolžni upoštevati temeljne človekove pravice vsakega posameznika in se strpno vesti do drugače mislečih.
 dijaki so odgovorni za lastno zdravje ter ne ogrožajo zdravja drugih (prepovedano je uživanje alkohola in drog, prepovedano je fizično nasilje).
 soba, kamor so dijaki nameščeni, mora ostati urejena in čista.
 dijaki odgovarjajo za sobni inventar.
 dijak je odgovoren za osebno lastnino.
 glasbeni aparati v sobah so naravnani na sobno jakost.
 dijaki so dolžni sodelovati na aktivnostih Domijade po programu (otvoritvena slovesnost, tekmovanja, kulturni večer, ples, okrogla miza, zaključna slovesnost …).
 dijaki so se dolžni kulturno vesti, tako v prostorih namestitve, kot zunaj njih (prepovedano je odnašanje hrane iz jedilnice, prepovedano je neprimerno verbalno in fizično nasilje na športnih prireditvah).
Dostopnost